Tijela Tz Grada Kraljevice - Kraljevica | web portal turističke zajednice

Go to content

Main menu:

Tijela Tz Grada Kraljevice

TZ KRALJEVICA
Predsjednica Turističke zajednice grada Kraljevice

Predsjednik Turističke zajednice Grada Kraljevice:

 • organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,

 • pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom.

 • obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

 • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće,

 • brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,

 • brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,

 • saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,

 • saziva i predsjeda Turističkom vijeću,

 • predstavlja Zajednicu

Direktor Turističke zajednice grada Kraljevice

Robi Krulić

e-mail:
info@tzg-kraljevica.hr

Direktor turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu Grada Kraljevice, organizira i rukovodi radom i poslovanjem ureda, provodi odluke turističkog vijeća i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

Skupština Tz Grada Kraljevice

Skupštinu Zajednice čine predstavnici članova Turističke zajednice Grada Kraljevice

Skupština Zajednice:

 • razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice, predlaže mjere i poduzima radnje,

 • prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom.

 • imenuje i razrješava počasne članove Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća,

 • daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa

 • donosi financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,

 • bira predstavnike Zajednice u turističku zajednice Kvarnera,

 • odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora

 • odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća

 • donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,

 • donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice,

 • donosi godišnji program rada Zajednice

 • donosi Statut Zajednice

Članovi skupštine Turističke zajednice Grada Kraljevice:

PRAVNA / FIZIČKA OSOBA

BR. PREDSTAVNIKA

PREDSTAVNICI

JADRAN HOTELI - HOTEL UVALA SCOTT

5

Nedjeljko Anđelić, Željka Miculinić, Goran Balenović, Želimir Ažić, Mara Lučić

DALMONT TURIZAM - HOTEL KRALJEVICA

1

Nermina Halilagić

PRIVATNI IZNAJMLJIVAČI

1

Janko Begović

TIFON

1

Robert Tomas

PRESS d.o.o.

1

Tomislav Furlan

I N A

1

Ivica Badurina

MARITOURS

1

Marinko Bursač

PETROL

1

/

GRUPA 1. - TURISTIČKA DJELATNOST

1

Marina Belobrajić- TA Sparus tours

GRUPA 2. - UGOSTITELJSKA DJELATNOST

1

Zoran Krulić - pizzeria Petrus

GRUPA 3. - TRGOVINE

1

Robert Demo - pekara Demo

GRUPA 4. - SA TURIZMOM POVEZANE DJELATNOSTI

1

Davor Gudac- Hrvatska Lutrija


Članovi Turističkog Vijeća Tz Grada Kraljevice

Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Turističke zajednice Grada Kraljevice te ima predsjednika i osam članova, od kojih osam bira skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu, a po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora iz redova svojih članova. Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Turističko vijeće Zajednice:


 • zahtjeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovom radu i radu Turističkog ureda te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća.

 • potiče suradnju s drugim turističkih zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,

 • odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,

 • predlaže Skupštini osnovne smjernice i godišnji program rada i financijski plan Zajednice te godišnje financijsko izvješće,

 • upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada i financijskom planu,

 • utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,

 • priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština Zajednice,

 • imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda nakon provedenog javnog natječaja

 • daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora,

 • podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,

 • odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svoga djelokruga

 • donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,

 • provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,

 • donosi opće akte za stručnu službu Zajednice

 • donosi Poslovnik Turističkog vijeća

Članovi Vijeća Turističke zajednice Grada Kraljevice:

- Nedjeljko Anđelić - hotel Uvala Scott Kraljevica
- Željka Miculinić
- hotel Uvala Scott Kraljevica
- Marina Belobrajić
- T.A. Sparus tours Kraljevica
- Alan Crnković
- dragovoljni član TZ grada Kraljevice
- Vladimir Dročić
- dragovoljni član TZ grada Kraljevice
- Zrinko Tijan
- dragovoljni član TZ grada Kraljevice
- Gordana Černi
- udruge povezane s turizmom
- Zvonko Rukavina
- Ugostitelj - Melina Bakarac

Nadzorni odbor Tz Grada Kraljevice:

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.


Nadzorni odbor Zajednice ima tri člana, a čine ga članovi koje bira skupština Zajednice i član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice primorsko.goranske županije. Članovi Nadzornog odbora biraju se iz redova članova turističke zajednice.


Nadzorni odbor nadzire najmanje dva puta godišnje:


 • materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice

 • izvršenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.

 • vođenje poslova Zajednice

Članovi nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Kraljevice:

- Dorina Čandrlić
- Meri Grubišić
- Urša Milešević

Back to content | Back to main menu